Nacházíte se zde:Úvodní stránka > Vše o nákupuObchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro e-shop "www.gres.cz" platné od 1. 1. 2017

Kontaktní údaje prodávajícího:
Gres společnost s ručením omezeným
se sídlem, Černíkovice č. p. 181, 517 04 Černíkovice
IČ: 60111879
DIČ: CZ60111879
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 5537
Telefon: +420 494 377 936
Doručovací elektronická adresa: eshop@gres.cz
Kontaktní adresa provozovny: GRES společnost s ručením omezeným, Jiráskova 4, Rychnov nad Kněžnou, 516 01
Provozní doba: provozní doba výdejního místa e-shopu odpovídá otevírací době provozovny uvedené na www.gres.cz

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) prodávajícího – společnosti Gres společnost s ručením omezeným se sídlem, Černíkovice č. p. 181, 517 04 Černíkovice, IČO: 60111879, DIČ: CZ60111879, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 5537 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“), včetně internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce http://www.gres.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.5. Ustanovení obchodních podmínek a reklamačního řádu (dostupný samostatně zde) jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy s těmito obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem prodávajícího seznámil a že s nimi bez výhrad souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky.

2. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu jinými osobami. Pokud k takovému neoprávněnému využití uživatelského účtu třetí osobou zaviněním kupujícího dojde, odpovídá kupující prodávajícímu za veškerou vzniklou škodu.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy.

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Informace o zboží a cenách uváděných prodávajícím na www.gres.cz jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou uváděny včetně všech daní (zejména DPH) a poplatků, s výjimkou nákladů na doručení zboží. Ceny jsou platné v okamžiku jejich prezentace v internetovém obchodě v okamžiku zaslání objednávky. Součástí dodávky není montáž a instalace zboží. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Fotografie zboží má pouze ilustrativní charakter. Fotografie uvedené na stránkách internetového obchodu odpovídají prodávanému zboží, barva zboží může být odlišná při zobrazení na www stránkách působením různých technických prostředků.

3.4. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s platbou, s balením a dodáním zboží.

3.5. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

a. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

b. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

c. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.6. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.7. Prodávající reaguje na elektronickou objednávku neprodleně elektronickým potvrzením o obdržení objednávky, nejpozději ve lhůtě dvou pracovních dnů od doručení objednávky. Kupní smlouva je uzavřena závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího, kterou prodávající zašle elektronickou poštou na adresu elektronické pošty (e-mailu) kupujícího. Objednávka kupujícího a závazné potvrzení objednávky ze strany prodávajícího (dále jen „potvrzení objednávky“) se považují za doručené, pokud se s nimi strany, jimž byly určeny, mohly seznámit. Doručením potvrzení objednávky kupujícího je kupní smlouva uzavřena. Přílohou potvrzení objednávky jsou obchodní podmínky ve znění, ve kterém je kupující potvrdil při odeslání objednávky.

3.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). V takovém případě je kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena až takovým dodatečným potvrzením objednávky.

3.9. Kupní smlouva není uzavřena, pokud objednávka kupujícího není závazně potvrzena prodávajícím. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou. Kupní smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody smluvních stran nebo na základě zákonných důvodů.

3.10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Zboží bude kupujícímu předáno až po úplném zaplacení kupní ceny a dopravného.

4.2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a. předem bankovním převodem na účet

b. při osobním odběru v provozovně (1) platební kartou, (2) v hotovosti

c. dobírkou při doručení na adresu v hotovosti.

4.3 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.4 Prodávající zpravidla nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.7 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem. Kupující si nicméně vyhrazuje: požadovat úhradu přiměřené zálohy v případě, že objednané zboží je:

a. zhotoveno či upravováno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu

b. dostupnost zboží není označena na webových stránkách prodávajícího "skladem"

c. jedná se o větší než obvyklé množství jednoho druhu zboží

4.5 V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.6 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

4.7 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.8), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.8 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.9 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej společně s dodávkou zboží.

4.10 Je-li kupující v prodlení s převzetím zboží, prodávající je oprávněn poté, co kupujícího e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem po jejím uplynutí prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

5. Přeprava a dodání zboží

5.1. Místo dodání zboží: V případě doručení na adresu je místem dodání adresa na území České republiky uvedená kupujícím v objednávce. Kupující v objednávce uvede kontaktní údaje, které jsou nezbytné k úspěšné přepravě Zboží, zejména: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo a adresu místa doručení. Změna fakturačních údajů uvedených na dokladech ke zboží není po potvrzení objednávky možná.

5.2. Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, do 10 pracovních dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno označení „skladem“, prodávající zboží odešle kupujícímu do třech pracovních dnů od uzavření smlouvy.

5.3. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit.

5.4. Dopravce bude kupujícího kontaktovat na mobilním telefonu ohledně sjednání termínu doručení. Po opakovaném neúspěšném doručení v předem sjednaném termínu nebo nepodaří-li se kupujícího kontaktovat, bude zásilka vrácena prodávajícímu.

5.5. Vykládka zboží probíhá u vozidla a to na zpevněnou plochu. Má-li zásilka nebo několik zásilek manipulovaných v místě dodání u kupujícího vyšší hmotnost než 500 kg, nebo obsahuje-li kus o hmotnosti vyšší než 60 kg, je kupující povinen poskytnout přiměřenou pomoc dopravci.

5.6. V případě osobního odběru je místem dodání provozovna prodávajícího. Osobní odběr pro kupujícího probíhá v provozovně prodávajícího v provozní době uvedené na www.gres.cz. Prodávající splní povinnost odevzdat zboží kupujícímu, umožní-li mu nakládat se zbožím v dohodnutém místě plnění. O možnosti vyzvednout zboží bude prodávající informovat kupujícího zasláním zprávy na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce.

5.7. Kupující je povinen si takto dodané zboží vyzvednout do 7 dní ode dne písemného potvrzení ze strany prodávajícího, že zboží je připraveno k vyzvednutí.

5.8. Poruší-li kupující svoji povinnost zboží převzít v dohodnuté době a zboží nepřevezme ani během dodatečné lhůty 7 dní po doručení e-mailového vyrozumění ze strany prodávajícího, je povinen prodávajícímu, za předpokladu, že prodávající neodstoupí od kupní smlouvy, zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 50,- Kč ode dne marného uplynutí dodatečné lhůty pro převzetí zboží.

5.9. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího e-mailem upozorní a poskytne mu dodatečnou lhůtu 10 dní pro převzetí, odstoupit od kupní smlouvy a nevyzvednuté zboží vhodným způsobem prodat. Prodávající je povinen o této skutečnosti kupujícího informovat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího je prodávající oprávněn započíst vůči svým případným závazkům vůči kupujícímu z titulu odstoupení od kupní smlouvy.

5.10. Kupujícímu se doporučuje, aby při převzetí překontroloval zboží s ohledem na jeho množství a vlastnosti.

5.11. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího jeho převzetím.

5.12. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.13. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.14. Při převzetí zboží je kupující vždy povinen zkontrolovat:

a. neporušenost obalů zboží a kompletnost dodávky

b. a v případě jakýchkoliv vad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, nebo shledání stavu zboží, který je v rozporu se shora uvedeným, se kupující zavazuje zásilku od přepravce nepřevzít a potvrdit dopravci poškození zboží a následně ihned po takovém nepřevzetí a jeho důvodech informovat prodávajícího.

5.15. V případě zjevného poškození zboží při jeho dodání dopravcem je kupující povinen dodané zboží nepřevzít a potvrdit dopravci poškození zboží do protokolu dopravce. V případě, že kupující zjistí poškození způsobené dopravcem až po převzetí zboží, je kupující povinen bezodkladně po tomto zjištění informovat o tomto prodávajícího na jeho elektronickou adresu eshop@gres.cz.

5.16. Do jednoho dne od převzetí zboží je kupující vždy povinen zkontrolovat

a. neporušenost obalů zboží

b. stav zboží (zejména jeho skleněné a další křehké prvky) a v případě jakýchkoliv zjevných vad toto v uvedené lhůtě oznámit prodávajícímu

5.17. Pokud kupující, který zboží kupuje v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, potom platí, že objektivní odpovědnost prodávajícího za prodlení je vyloučena v případě vyšší moci, do níž se zahrnuje i provozní odstávka na straně prodávajícího, povětrnostní vlivy, technické problémy přepravy či nesplnění povinnosti subdodavatele prodávajícího.

5.18. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.19. V případě vrácení dodávaného zboží jako nevyzvednutého prodávajícímu, lze zboží kupujícímu na základě jeho písemné žádosti opětovně zaslat, kupující je však povinen hradit náklady na opětovné dodání zboží. Prodávající je zároveň oprávněn požadovat od kupujícího platbu předem před zasláním objednaného zboží.

6. Poučení kupujícího při nákupu keramických obkladů a dlažby

6.1. Zakoupili jste si keramický výrobek z přírodních materiálů vyrobený tradičním způsobem, který může vykazovat kolísání v odstínu a designu oproti barevným odstínům a vzorům použitým při jeho prezentaci v katalogu, na internetu nebo se vzorky vystavenými v prodejně. Zkontrolujte si proto před zabudováním fyzický vzhled výrobku, zdali plně odpovídá vašim představám.

6.2. Nákup obkladů a dlažeb určených do jedné plochy realizujte najednou, vyhnete se tak možným rozdílům v odstínovém kolísání keramických obkladů a dlažby s různým datem výroby.

6.3. Zkontrolujte kvalitu obkladů a dlažeb před pokládkou rozložením do prostoru.

6.4. Po spotřebování a použití (nalepení) obkladů a dlažeb není možné reklamovat odlišné odstíny, viditelné mechanické poškození a rozdíly v rozměrech.

6.5. Při přejímce výrobků jednoho druhu se přesvědčte, že v kolonce odstínu a rozměru (kalibrace) na všech obalech jsou uvedeny shodné údaje.

6.6. Doklad o zakoupení zboží a originální obaly od výrobků pečlivě uchovejte.

6.7. Výrobce upozorňuje, že v prodaném množství výrobků je normou i při deklarované 1. jakosti povolen výskyt až pětiprocentního podílu výrobků nižší jakosti. Obvykle se tyto výrobky použijí řezáním k dokončení obkladů větších ploch nebo obložení rohů místností či menších nepravidelných tvarů zdiva. Z těchto důvodů je doporučováno nakupovat minimálně o 5% až 10% materiálu více, než je uvažovaná plocha pokládky (obložení), neboť určité množství prořezu je obvyklé a malá rezerva pro případ dalších stavebních úprav nebo oprav je vždy vítána.

6.8. Úschovou nespotřebovaných obkladových prvků docílíte toho, že při zvětšení obkladu nebo při pozdější potřebě oprav při provádění zásahů do instalací, budete mít zaručen jejich shodný barevný odstín a design s prvky již instalovanými.

6.9. V případě jakékoliv pochybnosti o kvalitě obkladových prvků zjištěné při jejich pokládce, přerušte práci a kontaktujte prodejce, kde jste zboží zakoupili.

6.10. Používejte pouze ověřené a doporučené materiály (lepidla a spárovací hmoty) používané pro zabudování keramických obkladových prvků a pracujte podle pracovních instrukcí uvedených v jejich návodech.

6.11. Pro údržbu keramických obkladových prvků nepoužívejte agresivní čisticí prostředky s koncentrovaným obsahem louhů, kyselin, nebo jiných chemických látek. Pro údržbu výrobků jsou určeny obvyklé čisticí prostředky doporučené podle místa a způsobu užití.

6.12. Podlahové keramické prvky s deklarovanou hodnotou protiskluznosti vyžadují zvýšenou péči při jejich údržbě.

6.13. Pro venkovní instalace používejte pouze obkladové prvky s deklarovanou odolností proti působení mrazu.

6.14. Montáž skleněných dekorací nebo jiných dekorativních prvků vyrobených ze skla provádějte výhradně pomocí lepidel určených pro přilepení zrcadel na stěnu. Na výrobek naneste celistvou vrstvu lepidla.

6.15. Uvádíme, že v případě skleněných dekorací: efekt změny barvy v závislosti na úhlu dopadu světla, nepatrné rozdíly ve struktuře a zaoblení hran jsou plánovanými efekty.

6.16. Na spárování nepoužívejte hrubozrnné hmoty. Během spárování chraňte povrch dekorace, např. páskou.

6.17. Při odstranění nečistot z dekorací nepoužívejte tekutiny a jiné, agresivní, hrubozrnné materiály atp., které mohou zničit povrch ozdoby.

6.18. Nedoporučujeme montáž bez spáry, zvláště v případě spojování skleněných ozdob s kalibrovanými obklady.

6.19. Skleněné dekorativní listely chraňte proti poškození jak z lícové, tak i montážní strany.

7. Odstoupení od kupní smlouvy

7.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit:

a. od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

b. od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze,

c. od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

d. od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit

e. od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

7.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 7.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit formulář poskytovaný prodávajícím, dostupný zde. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího eshop@gres.cz.

7.3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od této kupní smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo emailem). Kupující může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností. Na webových stránkách prodávajícího může kupující rovněž elektronicky vyplnit a odeslat formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení. Využije-li kupující této možnosti, prodávající kupujícímu obratem zašle potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.

7.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 7.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu.

7.5. V případě odstoupení od kupní smlouvy ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží, a pokud zboží pro svou povahu nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou, ponese kupující i náklady prodávajícího spojené s navrácením zboží.

7.6. V případě, že kupující není schopen v uvedené lhůtě sám zboží vrátit do provozovny prodávajícího, odveze zboží sám prodávající na žádost kupujícího. V takovém případě je kupující povinen uhradit veškeré náklady, které prodávajícímu prokazatelně vznikly v souvislosti s vrácením zboží.

7.7. V případě odstoupení od smlouvy podle čl. 7.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od řádného vrácení zboží prodávajícímu. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí. Prodávající je rovněž oprávněn započíst své pohledávky vůči kupujícímu proti peněžním prostředkům tvořícím kupní cenu.

7.8. Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, který kupující použil pro provedení počáteční transakce, nedohodnou-li se strany jinak.

7.9. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

7.10. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

7.11. Prodávající společně s kupní cenou vrátí kupujícímu i dopravné za dopravu zboží kupujícímu, a to ve výši nejlevnějšího druhu dopravy uvedeného na eshopu prodávajícího ke dni objednávky. Náklady na dopravu zboží zpět prodávajícímu při odstoupení od smlouvy si kupující hradí sám a není oprávněn požadovat jejich vrácení od prodávajícího.

7.12. V případě, že kupující zboží kupuje v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, žádná z ustanovení tohoto článku se nepoužijí.

7.13. Ve všech případech odstoupení dle odstavce 7.1 dále kupující výslovně bere na vědomí, že platby za montáž či výnos nejsou součástí dopravného ani samotné kupní smlouvy a nebudou zákazníkovy vráceny.

7.14. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy v případě, že bude v mezidobí zjištěno, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se podstatným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, oznámí prodávající tuto skutečnost kupujícímu.

7.15. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy, pokud kupující v minulosti bezdůvodně odstoupil od dříve uzavřené kupní smlouvy, odmítl převzít zboží nebo jinak zneužil svých práv ve vztahu k prodávajícímu.

7.16. V případě prodlení kupujícího se zaplacením ceny zboží je kupující povinen vedle zákonného úroku z prodlení zaplatit prodávajícímu i smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny zboží za každý den prodlení až do úplného zaplacení ceny.

8. Práva z vadného plnění

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

8.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

a. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

c. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

e. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.3. Ustanovení uvedená v tomto článku se nepoužijí u zboží zejména když:

a. vada byla na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,

b. vada je zjevná a tedy platí, že zákazník takové zboží i s vadou schválil,

c. vada je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením,

d. vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího,

e. kupující poruší ochranné pečetě nebo nálepky na reklamovaném zboží,

f. zboží bylo mechanicky poškozeno a nejedná se tudíž o vadu zboží,

g. se jedná o běžné opotřebení zboží, způsobené jeho užíváním, nikoliv o vadu,

h. užitné i estetické hodnoty zboží byly nedbalým způsobem užívání zboží předčasně vyčerpány,

i. vada byla způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou nebo zásahem kupujícího,

j. kupující zboží reklamoval po uplynutí zákonné lhůty k uplatnění vad (tj. po dvou letech od převzetí)

8.4. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

8.5. V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá výše uvedeným požadavkům, má kupující právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

8.6. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

8.7. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

8.8. Kupující může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. U použitého zboží lze lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění zkrátit na 12 měsíců, takové zkrácení lhůty vyznačí prodávající v potvrzení o povinnostech z vadného plnění nebo na prodejním dokladu. Po uplynutí lhůty nelze právo z vad u prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak nebo prodávající či výrobce poskytne zvláštní záruku za jakost nad rámec jeho zákonných povinností.

8.9. Kupující je povinen svá práva z vadného plnění uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví. Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující je nemůže užívat.

.10. Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Lhůta skončí 24 měsíců od převzetí po koupi reklamovaného zboží.

8.11. Lhůtu k uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání nebo dohodu mezi kupujícím a prodávajícím.

8.12. V případě, že kupující zboží kupuje v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, ustanovení celého tohoto článku se nepoužijí a platí zákonná úprava. Smluvní záruka na zboží se v takovém případě s kupujícím nesjednává.

9. Uplatnění vady

9.1. Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, v kterékoliv jeho provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží.

9.2. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

9.3. Prodávající zabezpečuje přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu. Reklamaci lze rovněž uplatnit u osoby, která je k tomu určena v potvrzení, které prodávající kupujícímu vydal, na účtence či v záručním listě, je-li určená osoba v místě prodávajícího nebo v místě kupujícímu bližším.

9.4. Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem.

9.5. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.

9.6. V případě, že kupující zboží kupuje v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, ustanovení celého tohoto článku se nepoužijí.

10. Vyřízení reklamace

10.1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží je v okamžiku převzetí kupujícím bez vad. Zejména prodávající odpovídá za to, že zboží v době jeho převzetí kupujícím:

a. má jakost a vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly; pokud takové ujednání chybí, tak jakost a vlastnosti popsané prodávajícím nebo výrobcem nebo jeho zástupcem, případně jakost a vlastnosti, které kupující mohl důvodně očekávat s ohledem na povahu zboží nebo reklamu zboží;

b. je vhodné pro účel, který prodávající uvádí, případně k účelu, ke kterému se dané zboží obvykle používá;

c. je dodáno v množství, míře nebo hmotnosti dle kupní smlouvy.

10.2. Kupující je povinen zboží neprodleně po jeho dodání prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství.

10.3. V případě, že zboží má v okamžiku převzetí kupujícím vady a tyto vady představují podstatné porušení smlouvy, má kupující právo:

a. na odstranění vad dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějící věci;

b. na odstranění vad opravou zboží

c. na přiměřenou slevu z ceny zboží

d. odstoupit od kupní smlouvy

10.4. Spolu s oznámením vady je kupující povinen prodávajícímu oznámit, jaké právo zvolil. Svou volbu není oprávněn bez souhlasu prodávajícího dodatečně měnit; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

10.5. Neodstraní-li prodávající vady v případě podstatného porušení smlouvy v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od kupní smlouvy odstoupit. Pokud kupující spolu s oznámením vady zboží nezvolí jedno z uvedených práv, má v souladu s ustanovením § 2106 zákona č. 89/2012 Sb., pouze práva, která by mu vznikla v případě, že vady zboží by představovaly nepodstatné porušení kupní smlouvy dle čl. 10.6 těchto obchodních podmínek.

10.6. V případě, že zboží má v okamžiku převzetí Kupujícím vady a tyto představují nepodstatné porušení obchodní smlouvy, má kupující právo:

a. na odstranění vad způsobem dle úvahy prodávajícího

b. na přiměřenou slevu z ceny zboží

10.7. Neodstraní-li prodávající vady zboží v případě nepodstatného porušení smlouvy v přiměřené lhůtě nebo odmítne-li vady zboží odstranit, může kupující požadovat slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. Kupující není oprávněn provedenou volbu bez souhlasu prodávajícího dodatečně měnit.

10.8. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vad zboží do 24 měsíců od převzetí zboží. Projeví-li se vady zboží v prvních 6 měsících od převzetí, má se za to, že vady zboží existovaly již v okamžiku převzetí zboží, pokud prodávající neprokáže, že zboží v okamžiku převzetí vady nemělo. Pokud vyjdou vady zboží najevo po uplynutí 6 měsíců od převzetí zboží, má se za to, že vady zboží v okamžiku převzetí zboží neexistovaly, neprokáže-li kupující opak.

10.9. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu vady bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nejpozději však před použitím zakoupeného zboží, a pokud jde o vady skryté, tak bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 6 měsíců po dodání zboží.

10.10. Kupující je povinen nejpozději zároveň s uplatněním práva z vad zboží doručit na vlastní náklady prodávajícímu zpět reklamované zboží, a to do provozovny prodávajícího Gres společnost s ručením omezených, Jiráskova 4, Rychnov nad Kněžnou v provozní době Po-Pá 8.00-17.00, So 8.00-11.00 hod.

10.11. Prodávající posoudí reklamované vady zboží a rozhodne o důvodnosti reklamace a o tom, zda se jedná o podstatné porušení smlouvy či nepodstatné, a to pokud možno neprodleně. Pokud nebude reklamace vyřízena na místě výměnou vadného zboží, sepíše prodávající s kupujícím o provedené reklamaci reklamační protokol, ve kterém uvede popis reklamované vady a způsob a očekávaný termín vyřízení reklamace.

10.12. V případě, že při posouzení reklamované vady prodávající zjistí, že reklamace není důvodná, sdělí tuto skutečnost kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uplatnění reklamace. V případě, že posoudí reklamaci jako nedůvodnou, uvede tuto skutečnost v reklamačním protokolu (zamítnutá reklamace).

10.13. V případě, že bude reklamace vyřízena dodáním nového zboží, přechází okamžikem dodání nového zboží kupujícímu k převodu vlastnického práva k vadnému zboží na prodávajícího.

10.14. V případě, že prodávající bude povinen z titulu vad zboží vrátit kupujícímu peněžní částku odpovídající ceně zboží nebo její části, bude tato peněžní částka vrácena bezhotovostním převodem na bankovní účet kupujícího. Kupující je v této souvislosti povinen prodávajícímu sdělit číslo bankovního účtu a jiné potřebné údaje pro uskutečnění bezhotovostní platby; jiný způsob platby než na bankovní účet sdělený prodávajícímu kupujícím je možný pouze s předchozím písemným souhlasem prodávajícího.

10.15. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vady, o kterých kupující před převzetím zboží věděl nebo které s vynaložením obvyklé pozornosti musel poznat již při uzavření smlouvy nebo které sám způsobil.

10.16. Kupující nemá práva z vadného plnění v případě, že vady zboží byly způsobeny postupem prodávajícího podle návrhů, vzorků nebo podkladů, které mu poskytl kupující nebo při využití věci poskytnuté prodávajícímu kupujícím, pokud kupující, i přes upozornění prodávajícího na nevhodnost návrhu, vzorku, podkladu či jiné poskytnuté věci, trval na jím požadovaném postupu, respektive na použití poskytnuté věci.

10.17. Vyplývá-li z prohlášení prodávajícího nebo z dokladu o dodání zboží, že prodávající dodal menší množství věcí, než jaké bylo objednáno, pak ve vztahu k tomuto chybějícímu zboží nemá kupující práva z vadného plnění.

10.18. Pokud kupující jedná při uzavírání kupní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti v souvislosti s předmětem svého podnikání nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, potom se ustanovení čl. 7, 8, 9 a 10 obchodních podmínek neuplatní. Smluvní záruka na zboží se v takovém případě s kupujícím nesjednává.

10.19. V případě, že kupující zboží kupuje v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, ustanovení celého tohoto článku se nepoužijí.

11. Smluvní záruka za jakost

11.1. Poskytl-li prodávající nad rámec svých zákonných povinností záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění (záruční list) nebo smlouva nestanoví něco jiného.

12. Náklady reklamace

12.1. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující, který je spotřebitelem, právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

12.2. V případě, že prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se kupující, nebo po dohodě s prodávajícím obě strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.

12.3. Nedojde-li k dohodě mezi kupujícím a prodávajícím, může se kupující obracet na existující systémy mimosoudních řešení spotřebitelských sporů, případně na příslušný soud viz dále v článku 12 těchto obchodních podmínek.

13. Řešení sporů

13.1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

13.2. Kupující- spotřebitel, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu (ADR) provádět, je Česká obchodní inspekce – Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, Praha 2, 120 00, e-mail: adr@coi.cz, web: http://adr.coi.cz.

13.3. Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne.

13.4. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

13.5. V případě, že zákon připouští prorogaci a pokud k rozhodování nejsou podle aplikovatelné legislativy příslušné výlučně jiné orgány, je k řešení veškerých těchto sporů místně příslušný soud určený podle sídla prodávajícího ve smyslu § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

14. Další práva a povinnosti smluvních stran

14.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

14.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

14.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy uvedené v záhlaví. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

14.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

14.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

14.6. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

14.7. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

14.8. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

15. Smluvní pokuta

15.1. Ujednání tohoto článku se vztahují pouze na případy, kdy kupující jedná při uzavírání kupní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti v souvislosti s předmětem svého podnikání nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

15.2. Pro případ prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení. Smluvní pokutu v této výši považují obě smluvní strany za přiměřenou okolnostem.

15.3. Pro případ prodlení kupujícího s převzetím zboží se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení. Smluvní pokutu v této výši považují obě smluvní strany za přiměřenou okolnostem.

15.4. Pro shora uvedené smluvní pokuty platí, že zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost porušitele k náhradě škody, kterou je porušitel povinen uhradit vedle smluvní pokuty, a to v plné výši.

15.5. Uplatnění smluvní pokuty za porušení smluvní povinnosti rovněž nevylučuje právo odstoupit od smlouvy.

15.6. Jakákoliv platba přijatá jednou ze smluvních stran se nejdříve použije k zaplacení všech sankčních plateb, zejména smluvní pokuty, přičemž pořadí takto placených sankčních plateb se řídí datem jejich vzniku (sankční platba s dřívějším datem vzniku má přednost).

15.7. Smluvní pokuta je splatná do sedmi dnů od doručení jejího vyúčtování kupujícímu.

16. Ochrana osobních údajů

16.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

16.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: titul, jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a číslo bankovního účtu (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

16.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

16.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

16.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

16.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

16.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

16.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

16.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

16.10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

17. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

17.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího, SMS zpráv na telefonní číslo kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

17.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

18. Postoupení a započtení pohledávek

18.1. Kupující není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího postoupit ani zastavit jakoukoliv pohledávku vůči prodávajícímu vzniklou na základě této smlouvy třetí osobě.

18.2. Kupující není oprávněn provést započtení své pohledávky vůči prodávajícímu s pohledávkou prodávajícího vůči kupujícímu.

18.3. V případě, že kupující zboží nekupuje v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, ustanovení celého tohoto článku se nepoužije.

19. Ukončení smlouvy

19.1. Kupní smlouvu lze ukončit pouze splněním, dohodou stran nebo odstoupením od smlouvy.

19.2. Za podstatné porušení této smlouvy, které je důvodem k odstoupení od smlouvy, považují smluvní strany zejména tato porušení povinnosti kupujícího, v případě, že kupující jedná při uzavírání kupní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti v souvislosti s předmětem svého podnikání nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání:

a. jakékoliv prodlení kupujícího s převzetím zboží

b. jakékoliv prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny

20. Doručování

20.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně; a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

20.2. Zpráva je doručena:

a. v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí, je-li toto přijetí potvrzeno elektronicky odesílateli adresátem

b. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb platí, že zpráva je doručena nejpozději třetím pracovním dnem po odeslání, a to včetně odepření převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít.

c. prostřednictvím sms, okamžikem dodání potvrzení o přijetí telefonu adresáta na telefon odesílatele

20.3. Prodávající je dále nad rámec shora uvedeného výslovně oprávněn provádět úkony související s právy a povinnostmi z kupní smlouvy prostřednictvím hlasového telefonního hovoru s kupujícím, pokud s tím kupující v případě každého z nich, výslovně souhlasí.

21. Informace k elektronické evidenci tržeb

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

22. Závěrečná ustanovení

22.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

22.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

22.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a je přístupná prostřednictvím uživatelského účtu.

22.4. Přílohu č. 1 obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

22.5. Kontaktní údaje prodávajícího jsou údaje uvedené v záhlaví těchto obchodních podmínek.

 

 

Příloha č. 1 obchodních podmínek e-shopu "www.gres.cz".

Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Kupující:

Jméno a příjmení:

Doručovací adresa:

Telefonní číslo a e-mail:

Prodávající:

Gres spol. s r.o., Černíkovice 181, 517 04 Černíkovice, IČ: 60111879

Doručovací adresa: Gres spol. s r.o., Jiráskova 4, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Vážení,
Dne ..................... jsem prostřednictvím vašeho e-shopu www.gres.cz s vámi uzavřel(a) kupní smlouvu.

Datum převzetí zboží:

Číslo daňového dokladu (faktury):

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu, tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodl(a) jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji a zboží vám zasílám zpět.

Označení zboží (kód nebo název zboží):

Kupní cena:

Kupní cenu vrátit na bankovní účet č.:

Poučení:

Toto odstoupení může být zasláno prodávajícímu i emailem. Doručeno je okamžikem potvrzení převzetí emailu ze strany prodávajícího kupujícímu, bez takového potvrzení nelze považovat takové odstoupení kupujícího za řádně prodávajícímu doručené.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal (tedy nikoliv nákladů, které vznikly spotřebiteli při vrácení zboží) stejným způsobem. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá.

Datum odstoupení:

Podpis:

Přílohy: (Kopie kupního dokladu)Obchodní podmínky ke stažení:

 

Vystavujeme pro Vás obklady a dlažby, kompletní koupelny

U nás si vyberete. V prodejně vystavujeme širokou nabídku keramických obkladů a dlažby. Víme, že Váš čas je drahý, proto Vám nabízíme možnost sjednat si termín pro návrh kompletní koupelny. Ve sjednanou hodinu se Vám bude věnovat náš odborný prodejce a pomůže Vám společně sestavit Váš návrh koupelny. 

Máte dotaz? Napište nám

Nebo volejte (+420) 494 377 938