Nacházíte se zde:Úvodní stránka > Vše o nákupuReklamační řád

Reklamační řád

Jak můžu reklamovat zboží?

Uvědomujeme si vážnost každé situace, a proto se snažíme reklamace vyřešit v co nejkratším čase s osobním přístupem k našemu zákazníkovi.

Jak postupovat při reklamaci

Před odesláním reklamace, kde je předmětem kvalitativní vada keramické dlažby nebo obkladu, vám doporučujeme projít informace v následujícím článku. Informace vám umožní formulovat situaci, která při pokládce nastala a urychlíte tak možné řešení zaslané reklamace.

Plné znění reklamačního řádu:
 

1. Uplatnění vady

1.1. Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, v kterékoliv jeho provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží.

1.2. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

1.3. Prodávající zabezpečuje přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu. Reklamaci lze rovněž uplatnit u osoby, která je k tomu určena v potvrzení, které prodávající kupujícímu vydal, na účtence či v záručním listě, je-li určená osoba v místě prodávajícího nebo v místě kupujícímu bližším.

1.4. Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem.

1.5. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.

1.6. V případě, že kupující zboží kupuje v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, ustanovení celého tohoto článku se nepoužijí.

2. Vyřízení reklamace

2.1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží je v okamžiku převzetí kupujícím bez vad. Zejména prodávající odpovídá za to, že zboží v době jeho převzetí kupujícím:

a. má jakost a vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly; pokud takové ujednání chybí, tak jakost a vlastnosti popsané prodávajícím nebo výrobcem nebo jeho zástupcem, případně jakost a vlastnosti, které kupující mohl důvodně očekávat s ohledem na povahu zboží nebo reklamu zboží;

b. je vhodné pro účel, který prodávající uvádí, případně k účelu, ke kterému se dané zboží obvykle používá;

c. je dodáno v množství, míře nebo hmotnosti dle kupní smlouvy.

2.2. Kupující je povinen zboží neprodleně po jeho dodání prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství.

2.3. V případě, že zboží má v okamžiku převzetí kupujícím vady a tyto vady představují podstatné porušení smlouvy, má kupující právo:

a. na odstranění vad dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějící věci;

b. na odstranění vad opravou zboží

c. na přiměřenou slevu z ceny zboží

d. odstoupit od kupní smlouvy

2.4. Spolu s oznámením vady je kupující povinen prodávajícímu oznámit, jaké právo zvolil. Svou volbu není oprávněn bez souhlasu prodávajícího dodatečně měnit; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

2.5. Neodstraní-li prodávající vady v případě podstatného porušení smlouvy v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od kupní smlouvy odstoupit. Pokud kupující spolu s oznámením vady zboží nezvolí jedno z uvedených práv, má v souladu s ustanovením § 2106 zákona č. 89/2012 Sb., pouze práva, která by mu vznikla v případě, že vady zboží by představovaly nepodstatné porušení kupní smlouvy dle čl. 2.6 těchto obchodních podmínek.

2.6. V případě, že zboží má v okamžiku převzetí Kupujícím vady a tyto představují nepodstatné porušení obchodní smlouvy, má kupující právo:

a. na odstranění vad způsobem dle úvahy prodávajícího

b. na přiměřenou slevu z ceny zboží

2.7. Neodstraní-li prodávající vady zboží v případě nepodstatného porušení smlouvy v přiměřené lhůtě nebo odmítne-li vady zboží odstranit, může kupující požadovat slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. Kupující není oprávněn provedenou volbu bez souhlasu prodávajícího dodatečně měnit.

2.8. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vad zboží do 24 měsíců od převzetí zboží. Projeví-li se vady zboží v prvních 6 měsících od převzetí, má se za to, že vady zboží existovaly již v okamžiku převzetí zboží, pokud prodávající neprokáže, že zboží v okamžiku převzetí vady nemělo. Pokud vyjdou vady zboží najevo po uplynutí 6 měsíců od převzetí zboží, má se za to, že vady zboží v okamžiku převzetí zboží neexistovaly, neprokáže-li kupující opak.

2.9. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu vady bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nejpozději však před použitím zakoupeného zboží, a pokud jde o vady skryté, tak bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 6 měsíců po dodání zboží.

2.10. Kupující je povinen nejpozději zároveň s uplatněním práva z vad zboží doručit na vlastní náklady prodávajícímu zpět reklamované zboží, a to do provozovny prodávajícího Gres společnost s ručením omezených, Jiráskova 4, Rychnov nad Kněžnou v provozní době Po-Pá 8.00-17.00, So 8.00-11.00 hod.

2.11. Prodávající posoudí reklamované vady zboží a rozhodne o důvodnosti reklamace a o tom, zda se jedná o podstatné porušení smlouvy či nepodstatné, a to pokud možno neprodleně. Pokud nebude reklamace vyřízena na místě výměnou vadného zboží, sepíše prodávající s kupujícím o provedené reklamaci reklamační protokol, ve kterém uvede popis reklamované vady a způsob a očekávaný termín vyřízení reklamace.

2.12. V případě, že při posouzení reklamované vady prodávající zjistí, že reklamace není důvodná, sdělí tuto skutečnost kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uplatnění reklamace. V případě, že posoudí reklamaci jako nedůvodnou, uvede tuto skutečnost v reklamačním protokolu (zamítnutá reklamace).

2.13. V případě, že bude reklamace vyřízena dodáním nového zboží, přechází okamžikem dodání nového zboží kupujícímu k převodu vlastnického práva k vadnému zboží na prodávajícího.

2.14. V případě, že prodávající bude povinen z titulu vad zboží vrátit kupujícímu peněžní částku odpovídající ceně zboží nebo její části, bude tato peněžní částka vrácena bezhotovostním převodem na bankovní účet kupujícího. Kupující je v této souvislosti povinen prodávajícímu sdělit číslo bankovního účtu a jiné potřebné údaje pro uskutečnění bezhotovostní platby; jiný způsob platby než na bankovní účet sdělený prodávajícímu kupujícím je možný pouze s předchozím písemným souhlasem prodávajícího.

2.15. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vady, o kterých kupující před převzetím zboží věděl nebo které s vynaložením obvyklé pozornosti musel poznat již při uzavření smlouvy nebo které sám způsobil.

2.16. Kupující nemá práva z vadného plnění v případě, že vady zboží byly způsobeny postupem prodávajícího podle návrhů, vzorků nebo podkladů, které mu poskytl kupující nebo při využití věci poskytnuté prodávajícímu kupujícím, pokud kupující, i přes upozornění prodávajícího na nevhodnost návrhu, vzorku, podkladu či jiné poskytnuté věci, trval na jím požadovaném postupu, respektive na použití poskytnuté věci.

2.17. Vyplývá-li z prohlášení prodávajícího nebo z dokladu o dodání zboží, že prodávající dodal menší množství věcí, než jaké bylo objednáno, pak ve vztahu k tomuto chybějícímu zboží nemá kupující práva z vadného plnění.

2.18. Pokud kupující jedná při uzavírání kupní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti v souvislosti s předmětem svého podnikání nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, potom se ustanovení čl. 7, 8, 9 a 10 obchodních podmínek neuplatní. Smluvní záruka na zboží se v takovém případě s kupujícím nesjednává.

2.19. V případě, že kupující zboží kupuje v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, ustanovení celého tohoto článku se nepoužijí.

3. Smluvní záruka za jakost

3.1. Poskytl-li prodávající nad rámec svých zákonných povinností záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění (záruční list) nebo smlouva nestanoví něco jiného.

4. Náklady reklamace

4.1. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující, který je spotřebitelem, právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

4.2. V případě, že prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se kupující, nebo po dohodě s prodávajícím obě strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.

4.3. Nedojde-li k dohodě mezi kupujícím a prodávajícím, může se kupující obracet na existující systémy mimosoudních řešení spotřebitelských sporů, případně na příslušný soud viz dále v článku 4 těchto obchodních podmínek.

Vystavujeme pro Vás obklady a dlažby, kompletní koupelny

U nás si vyberete. V prodejně vystavujeme širokou nabídku keramických obkladů a dlažby. Víme, že Váš čas je drahý, proto Vám nabízíme možnost sjednat si termín pro návrh kompletní koupelny. Ve sjednanou hodinu se Vám bude věnovat náš odborný prodejce a pomůže Vám společně sestavit Váš návrh koupelny. 

Máte dotaz? Napište nám

Nebo volejte (+420) 494 377 938